شمیرانات: اطلاعیه برگزاری نوبت دوم انتخابات انجمن

1398/7/21

         باطلاع می رساند نظر به برگزاریانتخابات نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شمیرانات در مورخ 30/7/98 ،اعضایی که نمی توانند روز برگزاری انتخابات نوبت دوم حاضر گردند تا دو روز قبل ازانتخابت (48 ساعت) به همراه وکیل و مدارک شناسایی (کارت ملی وکیل و موکل) و دو برگفرم تکمل شده وکالت نامه (اخذ از اداره صنعت ، معدن و تجارت شمیرانات )در ساعاتاداری به مرجع نظارتی واقع در